Εν Αυλωναρίω κάποτε......
 

a.roptro.sima.jpg.jpgΕν Αυλωναρίω κάποτε......

 

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ» 29 Φεβρουαρίου 1892

 

Γράφουσιν εξ Αυλωναρίω ότι. Εν τη πρωτευούση του Δήμου Αυλώνος την 20 τρέχοντος, οι Στυλιανός Δ. Γκιζελής και Παναγιώτης Δήμου, φιλονίκουν περί μιας ράβδου, περί την ένδεκα την ώραν της νυκτός, τυχαίως έφθασαν οι Δημήτριος Μαρούλης και οι αδελφοί Αναστάσιος και Ζήσης Παπανικολάου, λέγεται ότι είχον αφορμάς και εύροντος στήριγμα περί της ράβδου επετέθησαν κατά του Στυλιανού Γκιζελή δια ροπάλων και λίθων και επλήγωσαν αυτόν εις την κεφαλήν σοβαρώς και εις διάφορα του σώματος μέρη.

 

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ» 1 Ιουνίου 1891

 

Κατά την εν τη πανηγύρει της Αγίας Τριάδος εις το χωρίον Βύρα συμβάσαν συμπλοκήν, μεταξύ του εξ Αυλωναρίου Δημητρίου Αλεξανδροπούλου και Μιχαήλ Σαλταρίγκου επηκολούθησεν ο φόνος του Αλεξανδροπούλου και ο τραυματισμός του Σαλταρίγκου δια πυροβόλου όπλου.

 

 

Απόσπασμα εκ των πρακτικών της ογδόης του 29 Ιουνίου 1908 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αυλώνος.

 

Επί του 4ου αντικειμένου

Περί μεταφοράς του πρώτου εκλογικού τμήματος του Δήμου τούτου.

Ο Δήμαρχος επρότεινεν εις το σώμα ότι κατά της διατάξεως του νόμου περί εκλογής βουλευτών έχει ορισθεί ως εκλογικόν κατάστημα του Πρώτου εκλογικού Τμήματος του Δήμου. Τούτο το παλαιόν Δημοτικό Σχολείον των αρρένων Αυλωναρίου  το κείμενον εν την πρωτευούση του Δήμου τούτου. Επειδή όμως προ πολλού κατεσκευάσθη νέον Δημοτικόν Σχολείον εν τη πρωτευούση του Δήμου τούτου όπερ και καταλληλότερον προτείνει να ορισθεί τούτο ως εκλογικόν κατάστημα και ιδίως η μεσημβρινή αυτού αίθουσα. Το Συμβούλιον λαβόν υπ όψιν του την πρότασιν ταύτην του Δημάρχου και παρατήρησαν ότι αύτη είναι ορθή και νόμιμος, ορίζει ως εκλογικόν κατάστημα το διδακτήριον του νέου Δημοτικού Σχολείου Αυλωναρίου αρρένων και ιδίως την μεσηβρινήν αίθουσα αυτού ίνα χρησιμεύσει ως πρώτον εκλογικόν τμήμα του Δήμου τούτου.

 

Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ

Π.Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                ΘΡ.ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

                                                ΙΩ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

                                                ΚΩΝ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

                                                ΖΗΣΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ

                                                ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

                                                ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

                                                ΠΑΝ. ΧΡΟΝΑΙΟΣ

                                                ΙΩ. Χ. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ

 

 

ΠΡΑΞΙΣ ΑΡΙΘ. 10/43

 

Εν Αυλωναρίω και εν τω ............. καταστήματι. Σήμερον την 22 του μηνός Ιουλίου του έτους 1943, ημέραν Πέμπτην και ώραν 6 μ.μ. συνελθέν εις έκτακτον Συνεδρίασιν το ............. Συμβούλιον υπό των Προεδριών του Προέδρου παρόντων και των μελών Δημ. Παπαγεωργίου και Σ. Σταματίου......

Ο Πρόεδρος εισαγωγείται εις το Συμβούλιον όπως προβεί εις την λήψιν αποφάσεων δια την ίδρυσιν προγυμνασίου....

Το Κ.......... Συμβούλιον λαβών υπ' όψει την ανωτέρω πρότασιν του Προέδρου και έχον υπ' όψει του ότι εν Αυλωναρίω ελειτούργει ως Ελληνικόν Σχολείον από το έτος 1884 ως ημιγυμνάσιον 5ο από του έτους 1929, παρ' ελπίδα όμως προς 6ετές περίπου κατηργήθη το ημιγυμνάσιον Αυλωναρίου και οι γονείς ηνηγκάζοντο να στείλουν τα παιδιά των εις τα ιδρυθέντα πέριξ του Αυλωναρίου αστικά Σχολεία τα οποία απέχουν άνω των 20 χιλιομέτρων, υπό τας σημερινάς δε περιστάσεις είναι αδύνατον να τα αποστέλλουν εις τα Γυμνάσια Αλιβερίου, Κονιστρών και Κύμης τα οποία απέχουν περί τας 4 σχεδόν ώρας, αφ' ενός μεν λόγω των βαρ...... εξόδων και αφ' ετέρου δε λόγω της μη υπαρχούσης συγκοινωνίας ο εφοδιασμός αυτών γίνεται ελλειής.

Δια ταύτα αποφαίνεται

Εξουσιοδοτεί και παρακαλεί τους κ. Νομάρχας όπως ευαρεστηθεί και υποβάλλει την ευχήν εις τον αξιότιμον κ. Επί της παιδείας υπουργόν όπως εκτιμήση δεόντως πάντα ταύτα ......... δε και την φιλότιμον προσπάθειαν όλων των κατοίκων της Κοινότητος μας να συνδράμωμεν με κάθε θυσίαν, είμεθα δε πρόθυμοι να προσφέρωμεν υπό ταύτης της στιγμής και να υποβάλωμεν τα ενοίκια του οικήματος.....

Και ευαρεστηθή και διατάξη την ίδρυσιν προγυμνασίου εν Αυλωναρών καθ' όσον τυγχάνει πρωτεύουσα Δήμου .......... εις 18 και πλέον χωριών αριθμούντων περί τους 9 χιλιάδες κατοίκους.

 

Εις ω .............. η παρούσα υπογράφεται

Η Διοικούσα επιτροπή

 

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

 

 

 

Eν Αυλωναρίω κάποτε

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αυλωνάριον, 1 Απριλίου.

 

Με εξαιρετικόν ενθουσιασμό και επισημότητα εορτάσαμεν εφέτος εδώ την Εθνικήν εορτήν. Τα σπήτια όλα με τα εορτάσιμα και η αγορά και τα κεντρικά μέρη σημαιοστολισμένα και με τας εικόνας του Εθνάρχου μας και των ηρώων παρουσίαζον μεγαλοπρέπειαν. Ο αστυνόμος μας και επιτροπή εμπόρων επρωτοστάτησαν εις τον εξαιρετικόν εορτασμόν. Εις την εκκλησίαν εξεφώνησε πατριωτικόν λόγον ο ελληνοδιδάσκαλος κ. Αριστ. Παπασταματίου. Οι μαθηταί των Σχολείων συγκεντρωθέντες εις την Δημοτικήν Σχολήν μετά την Δοξολογίαν έψαλαν διάφορα πατριωτικά άσματα. Με τον ύμνον του Μεγάλου Πρωθυπουργού μας κ. Βενιζέλου ο κόσμος όλος εξέσπασεν εις ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς.

Η κοινωνία του Δήμου όλου με πολύ μεγάλην λύπην έμαθε την μετάθεσιν του αστυνόμου μας ενωμοτάρχου κ. Παπαδάκη την οποίαν δεν ημπορεί ακόμη να πιστεύση  

. Ο κ. Παπαδάκης είναι από τους ολίγους, τους ελαχίστους δυστυχώς, αστυνομικούς οι οποίοι και γνωρίζουν και εκτελούν τον προορισμόν των, και δια τούτο η άκρως φιλελεύθερος και φιλήσυχος κοινωνία του Δήμου μας με απόλυτον εμπιστοσύνην και εκτίμησιν τον περιέβαλε. Ελπίζομεν ότι και ο διάδοχος του θα ακολουθήση τον ίδιον δρόμον.

 

«ΕΥΒΟΙΑ»

αρ.77 6 Απριλίου 1919

 

Αυλωνάριον 14 Ιουλίου

Θερισμός και αλωνισμός ετελείωσαν σε 15 ημέρας. Πλημμύραι του χειμώνος, ξηρασία έπειτα κατέστρεψαν εντελώς εσοδείαν δημητριακών. Ελαιοπαραγωγή μηδέν. Δυστυχία μας περιμένει.

Δια την γέφυρά μας τίποτε ακόμη. Πλησιάζει χειμών και τότε αλοίμονον. Εάν δεν προλάβουν την επισκευήν της η οποία θα στοιχίση περί τας 70-80 χιλιάδας δραχμές θα παρασυρθή εντελώς και τότε όλος ο κάμπος θα καταστραφή και η ζημία εκατομμύρια δια τους κατοίκους και εκατομμύριο και πλέον δια την κατασκευήν της γεφύρας.

Εγκατεστάθη οριστικώς ενταύθα παπλωματάς καλλιτέχνης τέλειος ο νεαρός κ. Τριαντάφυλλος Δ. Μπαλάρας. Τεχνίτης έξοχος και χρησιμότατος δια την  περιφέρειαν όλην.

Την παρελθούσα Κυριακήν ετελέσθησαν οι γάμοι του καφεπώλου κ. Αποστ. Ι. Τζώρτζη μετά της Δος Δεσποινούς Επαμ. Ζέρβα.

 

«ΕΥΒΟΙΑ» αρ.170 - 27 Ιουλίου 1922

 

Κύριε Συντάκτα της Ευβοίας

 

Μετά την αποστολήν επανειλημμένων προς την Ιεράν Σύνοδο αναφορών κατά του προ ετών εν τω χωρίω Πασσά του των Κονιστρίων Δήμου, διατρίβοντος μοναχού Παντελεήμονος Βάρκα δραπέτου των Αθωνιάδων Μονών εγερθείς εκ του ληθάργου ο της Καρυστίας Σ. επίσκοπος, ο απαρεγκλίτως, δια και μετ' απαραμμίλου δραστηριότητος εκπληρών τα της αρχιερωσύνης καθήκοντα, διατάττει την εις την Μονήν της Κλιβάνου αποπομπήν του ειρημένου Καλογήρου. Και τούτο μεν προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις, και προς το φιμωθήναι τα στόματα των κατά του εναρέτου τούτου μοναχού λαλούντων, ευδοκία δε και επινεύσει της Λ. Σεβασμιωτάτης Θεοφιλίας εγένετο.

Όθεν άμα τη εκδοθείση διαταγή μεταβαίνει εις την άνω Μονήν ο ένδοξος συμπατριώτης μας, και υπ' ολίγας ημέρας εν ταύτη μένων, το πλείστον του χρόνου διέρχεται και ήδη διηνεκώς μένει εν τω χωρίω ημών, γινόμενος παραίτιος απεριγράπτων ταλαιπωριών και παντοειδών ερίδων εις τον κακή τη μοίρα ελλιπή τα φρένας τυχγάνονται έγγαμον αυτού αδελφόν Γεώργιον. Παραβάτης λοιπόν του μοναχικού όρκου αναδειχθείς και από ταύτης της μοναχικής χορείας αναφανείς, προδότης ήδη και υφ' υμών αποκαλείται. Η γαρ παράβασις των εαυτού καθηκόντων ουδέν άλλο ή προδοσίαν αναίσχυντον και άρνησιν των υπεσχημένων δηλοί. Κατόπιν δε τοσούτων δυσφημιών αίτινες ανά τα στόματα πολλών φέρονται, και μετά βδελυράν πράξιν διαπραχθείσαν υπ' αυτού εν τη εμπορική πανηγύρει της Αγίας Θέκλης (εν η δια παραδόξου μαγνητισμού και θαυμαστής ταχυδακτυλουργίας, τεμάχιον δέρματος χρησιμεύον εις κατασκευήν προχείων χωρικών υποδημάτων πτέρυγας αυτού αναλαβόν, και ανυψωθέν ώσπερ κονιορτός επεσκότισε τους οφθαλμούς των εκεί παρόντων,είτα δε καταπτάν εκρύβη υπό την καλογηρικήν του τήβεννον. Ερεύνης δε γενομένης υπό του κ.Δημάρχου Αυλώνος (Δήμαρχος Αυλώνος στα 1877 ήταν ο Αναγνώστης Παπανικολάου) ευρέθη το δέρμα κεκαλυμμένον υπό την ευρείαν αυτοκρατορικήν του χειρίδα). Αλλά μη επί του προσώπου του αναιδούς τούτου Καλογήρου διεκρίθη ίχνον τι φιλοτιμίας; μη η  δέσποινα αιδώς ερυθράς τας παρείας αυτού καθίστησι δια τας εκάστοτε διαδιδομένας κατ' αυτού δυσφημίας; Πάσαν ήδη φιλοτιμίαν και ευσχημοσύνην απεχαιρέτισε, πάσαν δε ατιμίαν και φαυλότητα ενεκολπώθη, ενδυθείς από πολλού τον δουλοπρεπή της ατιμίας πέπλον, ο δε Σ. υμών Ποιμενάρχης ο τον Καλαποθάκην κατά την εν Αθήναις διαμονήν του ελέγχων επ'εκκλησίας, αναβρύνεται νυν και κηρώ, τα ώτα εμφράττει ίνα μη ακούη δυσφημίας μοναχού ιδιαζούσης παρ΄αυτώ ευνοίας τυχγάνοντος  και υπό την ποιμαντορικήν αυτού ράβδον ανήκοντος. Μετά βαθείας όθεν ψυχικής λύπης και δικαίας αγανακτήσεως αναγράφοντες τα τοιαύτα αφόρητον αισθανόμεθα την λύπην επί τη  απεριορίστω ανοχή του Σ. Μακαρίου, όστις ενώ αφ' ενός διατάττει την αποπομπήν του καλογήρου τούτου, αφ'ετέρου δι' επισήμων εγγράφων ανακαλεί ταύτην.

Εν Πασσιά τη 27 Ιανουαρίου 1877

 

 

Ψήφισμα αρ. 51

 

Το Δημοτικόν Συμβούλιον Αυλώνος εν τη πλήρει συνεδριάσει αυτού της 23ης Νοεμβρίου του 1897 έτους, παρόντος και του Δημάρχου Αυλώνος, Παν. Α. Παναγιώτου, αντικείμενον, έχον την γνωμοδότησιν του σώματος, περί ανοικοδομήσεως του πλησίον του χωρίου Αυλωναρίου και κατά την θέσιν Γούρνα κειμένου Ιερού Ναού ότι πράγματι ο ανωτέρω Ιερός Ναός είναι ετοιμόρροπος. Και επομένως είναι ανάγκη ν' ανοικοδομηθεί συμφώνως με το περί τούτου σχεδίου, τους όρους και υποχρεώσεις του αρχιτέκτονος Δημ. Β. Καράπα.

Αποφαίνεται

Γνωμοδοτεί όπως ανοικοδομηθεί εκ νέου ο κατά την θέσιν Γούρνα του Αυλωναρίου κείμενος Ιερός Ναός «Η Αγία Τριάς» κατά το σχέδιον τους όρους και υποχρεώσεις, τους διαγραφόμενους υπό του αρχιτέκτονος Δημ. Β.Καράπα, δαπάνη του Εκκλησιαστικού

 

ΕΚΚΛΗΣΙΣ Της εν Αυλωναρίω Ενοριακής Επιτροπής Ο «Άγιος Νικόλαος» Προς Τους απανταχού Αυλωναρίτας Αγαπητοί, Είνε αρκετοί μήνες τώρα, που με χρήματα εκ του τιμίου ιδρώτος σας άρχισε το κτίσιμο της Εκκλησίας. Το επί τόσα χρόνια όνειρο άρχισε να γίνεται πραγματικότης πλέον. Η εκκλησία μας, το καλύτερο στολίδι του χωριού μας, υπερήφανο θα στέκεται στην κορυφή του και θα διαλαλή εις τους αιώνας, ότι υπήρξαν άνθρωποι που με αυτό τους το έργο ετίμησαν την μικρή του Πατρίδα και τον εαυτόν τους. Θα στέκη σαν φωτεινό αστέρι δίνοντας διδάγματα στους απογόνους μας. Το έργον προχωρεί και τώρα ευρισκόμεθα αυτή την στιγμήν εις την ευχάριστον θέσιν να σας αναγγείλωμεν ότι προχωρούμεν εις την κατασκευήν των θόλων. Επειδή όμως πρόκειται περί έργου το οποίον παρ’ όλην την προθυμίαν των κατοίκων δε δύναται να τελειώση άνευ της ενισχύσεώς σας γι’ αυτό για μια ακόμη φορά ζητούμε τη συνδρομή σας. Στη φωνή μας αυτή δε πιστεύομε κανείς να υστερήση. Αυλωνάριον 15 Ιουλίου 1934 Ο Πρόεδρος Νικ. Ζέρβας Ο Ταμίας Αριστείδ. Παπασταματίου Τα Μέλη Δημ. Μπαλάφας ιερεύς Ιωάν. Αναστασόπουλος Βασίλ. Παπάς Δημήτρ. Μαρούλης Εφημερίδα ΕΥΒΟΙΑ, τ. 669 25/7/1934 ΕΞ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ (Του ανταποκριτού μας) Η ζωοκλοπή Προχθεσινόν μου τηλεγράφημα ανήγγειλεν υμίν τα κατορθώματα της γνωστής σπείρας ζωοκλεπτών εξ Αχλαδερής Δημητρίου Ι. Γκούμα, Γεωργίου Ι. Γκούμα, Βασιλ. Π. Ματσίνου, Αντωνίου Μαρίνου και Στεφανή Τζαβάρα, εχόντων ως ορμητήριον εντεύθεν το τσαρουχοπωλείον Ιωάν. Ξυράφη, υιού γνωστού ποιμένος, εξ ου προ σχεδιάσαντες ωρμήθησαν και έπραξαν α ετηλεγράφησα υμίν. Οι τοις πάσι γωνστοί ούτοι κατά την διαγωγήν κατήντησαν η μάστιξ του δήμου μας αποθρασυνθέντες τελείως ένεκα του ακαταδιώκτου ως εκ της ανεπαρκείας κυρίως της αστυνομίας μας. Μόλις προ τριών ημερών αφίκετο ο ενταύθα σταθμάρχης υπενωματάρχης κ. Επαμεινώνδας Καραβάς, επανελθών εξ Αθηνών ένθα είχε μεταβή χάριν προαγωγικών εξετάσεων, όστις αρκούντως εξυπηρετεί την ισχύουσαν πολιτικήν, εκ δεδομένων λόγων ους παραλείπομεν ένεκεν της αξιοπρεπείας του. Και μετά την έλευσίν του πολλά έδει να ενεργηθώσι άτινα παραμελούνται ευνόητον διατί. Εφημερία ΕΥΡΙΠΟΣ, τ. 1947 30/9/1906 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ Φιλόστοργος οικογενειάρχης μορφώσας χρηστά τέκνα, πατήρ του εν Αυλωναρίω Σχολάρχου και γαμβρός του Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών κ. Κωνσταντίνου απέθανεν εν Αυλωναρίω την παρελθούσαν εβδομάδα και εκηδεύθη υφ’ ολοκλήρου της κομωπόλεως η οποία έχασεν ένα των χρηστοτέρων μελών της. Ο «Κριτής» απευθύνει θερμά συλλυπητήρια εις τους οικείους. Εφημερίδα Ο ΚΡΙΤΗΣ, τ. 11 13/9/1917 ΕΥΣΤΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ Ανηγγέλθη εξ Αυλωναρίου ότι πλήρης ημερών ανεπαύθη εκεί εν Κυρίω ο αιδεσιμώτατος ιερεύς Ευστρατ. Παπαστρατής. Επί μακράν σειράν ετών ιερεύς εν Αυλωναρίω απήλαυε γενικής αγάπης και σεβασμού παρά του ποιμνίου του δια τας εναρέτους αρχάς του, τας ηνεμένας μετά πραότητος και ευπροσηγορίας. Διανύσας ούτω εν τιμή και αγαθή υπολήψει το ιερατικόν του στάδιον ηυτύχησε να ίδη και τα τέκνα αυτού έγκριτον κατέχοντα θέσιν εν τη κοινωνία. Εις τον υιόν του αοιδίμου ιερέως και φαρμακοποιού. Εφημερίδα ΕΥΡΙΠΟΣ, τ. 2271 16/7/1914 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν. ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Την 19ην Ιουνίου εγένετο η ορκωμοσία του τμήματος Ε.Ο.Ν. Αυλωναρίου, ενώπιον του κ. Νομάρχου, όστις είχεν αφιχθή ειδικώς προς τούτο εις Αυλωνάριον, συνοδευόμενος υπό του φαλαγγάρχου κ. Βαρδάκου κ.α. Επίσης είχεν έλθη και μία ομάς φαλαγγιτών της Χαλκίδος με επικεφαλής τον τετράρχην κ. Τζώρτζην. Από της προηγουμένης ημέρας το Αυλωνάριον είχεν ετοιμασθή δια να υποδεχθή όσον το δυνατόν λαμπρότερον τον κ. Νομάρχην. Δύο αψίδες είχον στηθή η μία προ της εισόδου και η άλλη εις την είσοδον του χωρίου με εικόνας τας Α.Μ. του Βασιλέως και του κ. Μεταξά και με την επιγραφήν «καλώς ωρίσατε». Περί την 10ην π.μ. έφθασαν πρώτοι οι φαλαγγίται της Χαλκίδος οι οποίοι αμέσως ομού μετά του τμήματος Αυλωναρίου παρετάχθησαν εις τον σταθμόν δια να αποδόσουν τας τιμάς. Εις τον σταθμόν Αυτοκινήτων είχον κατέλθη όπως υποδεχθούν τον κ. Νομάρχην το Κοινοτικόν Συμβούλιον τα μέλη των Εμπορικού και Κυνηγετικού Συλλόγων και της Αναγεννήσεως καθώς και πολύς κόσμος. Μετ’ ολίγον το αυτοκίνητον το φέρον τον κ. Νομάρχην και την ακολουθίαν του αφίχθη ενώ ο κόσμος εξέσπασεν εις ζητωκραυγάς. Την 11ην π.μ. έγινεν η τελετή της ορκωμοσίας του τμήματος της Ε.Ο.Ν. την οποίαν παρηκολούθησε πλήθος κόσμου. Αφ’ ου οι φαλαγγίται έδωσαν τον νενομισμένον όρκον, έλαβε τον λόγον ο κ. Νομάρχης όστις αποτεινόμενος προς τους νεοορκισθέντας, ανέπτυξε τον υψηλόν σκοπόν και τα καθήκοντα της Ε.Ο.Ν. Εις τον κ. Νομάρχην απήντησεν, εκ μέρους του τμήματος Ε.Ο.Ν. Αυλωναρίου ο κ. Θ. Γεωργιάδης μέλος αυτού και συνεργάτης μας διαβεβαιώσας τον κ. Νομάρχην ότι οι φαλαγγίται Αυλωναρίου συναισθάνονται την μεγάλην των αποστολήν και είναι έτοιμοι τηρούντες τον όρκον των να βαδίσουν προς την εκπλήρωσιν αυτής. Επίσης δια τα καθήκοντα και τα υποχρεώσεις της Εθνικής Νεολαίας ωμίλησαν και ο φαλαγγάρχης κ. Βαρδάκος. Τέλος υπό του Γραμματέως της Κοινότητος κ. Σ. Σταματίου ανεγνώσθη ψήφισμα του Κοιν. Συμβουλίου δι’ ου εκφράζεται η χαρά των κατοίκων Αυλωναρίου δια την επίσκεψιν του κ. Νομάρχου η εμπιστοσύνη και αφοσίωσις προς την Εθνική Κυβέρνησιν της 4ης Αυγούστου και εγκρίνεται ποσόν ψηφισθέν υπέρ της Εθνικής Νεολαίας Αυλωναρίου. Την μεσημβρίαν παρετέθη γεύμα υπό την Κοινότητος εις ο παρεκάθησαν εκτός του κ. Νομάρχου και οι κ.κ. Βαρδάκος μετά της κυρίας του, ο κ. Νικολόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Γ. Παπαναστασίου και οι Κοιν. Σύμβουλοι Θρας. Μακρυνικόλας διευθυντής μας, Νικ. Ζέρβας, Ιωάν. Κούκης και Γ. Νικολάου, ο Ειρηνοδίκης Αυλώνος κ. Χαρ. Λιναρδάτος, ο Γραμματεύς κ. Ν. Κατσάπης, ο Αστυν. Σταθμάρχης κ. Κωστοπαναγιώτης, οι καθηγηταί κ. Σπαθάρης και Ανδρέας Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου κ. Ν. Παππάς, Π. Πολεμιστών κ. Βελ. Τζώρτζης, Ο.Ε.Α. κ. Κλεαν. Αναστασόπουλος και Ι.Ν. Ποθητάκης, Συνεταιρισμού κ. Πτολεμ. Παπασταματίου, ο Διευθ. Δημ. Σχολείου κ. Αν. Τσακλάνος και αι διδασκάλισσαι Ευαγ. Παπαϊωάννου και Δις Άννα Τζανή, και ο κ. Σπ. Σταματίου, επίσης παρετέθη γεύμα εις τους εκ Χαλκίδος φαλαγγίτας εις το οποίον παρεκάθησαν εκ μέρους της Νεολαίας Αυλωναρίου και οι κ. Θωμ. Γεωργιάδης, Π. Χροναίος και Τ. Ζέρβας, ηγέρθησαν θερμαί προπόσεις υπέρ των δύο νεολαιών και επηκολούθησε διασκέδασις μέχρι το εσπέρας. Περί την 5ην μ.μ. ο κ. Νομάρχης και η ακολουθία του ανεχώρησαν δια Χαλκίδα εκφράσαντες τον ενθουσιασμόν των δια την γενομένην προς αυτούς υποδοχήν. Εφημερίδα ΕΥΒΟΪΚΟΝ ΒΗΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΝ (Του ανταποκριτού μας) Την 22-1-59 εγένετο μεγάλη συκέντρωσις των κυριών και δεσποινίδων της κωμοπόλεως Αυλωναρίου εις τα δύο συνεχόμενας αιθούσας δυο Δημοτικού Σχολείου, όπου ο κ. Δημήτριος Οικονομίδης, προϊστάμενος εμπορικών υπηρεσιών Περιφερείας Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας και ο κ. Νικόλαος Νικολούτσος της περιοχής Αλιβερίου, ως και η δ/νίς Α. Μάρκου εκ Χαλκίδος ανέπτυξαν του λόγους δια των οποίων ο εξηλεκτρισμός της χώρας συντελεί εις την ανάπτυξιν του βιοτικού και εκπολιτιστικού εν γένει επιπέδου των κατοίκων. Παραλλήλως δε εγένετο και επίδειξις όλων των ηλεκτρικών συσκευών και εδόθησαν όλαι αι οδηγίαι περί του τρόπου χρήσεως αυτών. Με τα τας ομιλίας προσεφέρθη εις το κοινόν πιάτο με διάφορα δείγματα φαγητών τα οποία παρασκευάσθησαν επί τόπου δι’ ηλεκτρικής κουζίνας (και ήσαν νοστιμώτατα καθ’ ομολογίαν όλων). (Πνοή της Ελληνίδος, φυλ. 105, 14/2/1959) ΕΞ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Αυλωνάριον 8 Μαΐου Την παρελθούσαν Κυριακήν ετελέσθησαν οι γάμοι του συμπολίτου μας καφεπώλου κ. Παναγιώτου Χρ. Ποθητάκη μετά της Δεσποινίδος Σαλματάνας Νικολ. Τσαχλή. - Ο Ειρηνοδικών Γραμματεύς μετά του Αστυνομικού σταθμάρχου μας ενεργήσαντες τον γενικόν έρανον υπέρ του Ερυθρού Σταυρού συνέλεξαν ικανοποιητικόν χρηματικόν ποσόν. - Απέθανε προχθές η Αικατερίνη Γεωρ. Γεωργιάδου, πρότυπο συζύγου και μητρός βυθίσασα εις πένθος όλην την κοινότητά μας η οποία με ειλικρινή λύπην παρηκολούθησε την κηδείαν της. - Η εσοδεία των δημητριακών της περιφερείας μας μετά την από τας πλημμύρας καταστροφήν, απετελειώθη από την ξηρασίαν• το αυτό δυστυχώς παρατηρείται και δια την ελαιοπαραγωγήν. - Με την στράτευσιν του τηλεγραφητού μας το τηλεγραφείον μας μένει άνευ τακτικού υπαλλήλου το οποίον φέρει δυσκολίας εις τους εμπόρους ιδίως. (Εύβοια, φυλ. 165, 11/5/1922) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Αυλωνάριον, 1 Απριλίου Με εξαιρετικόν ενθουσιασμό και επισημότητα εορτάσαμεν εφέτος εδώ την Εθνικήν εορτήν. Τα σπίτια όλα με τα εορτάσιμα και η αγορά και τα κεντρικά μέρη σημαιοστολισμένα και με τας εικόνας του Εθνάρχου μας και των ηρώων παρουσίαζον μεγαλοπρέπειαν. Ο αστυνόμος μας και επιτροπή εμπόρων επρωτοστάτησαν εις τον εξαιρετικόν εορτασμόν. Εις την εκκλησίαν εξεφώνησε πατριωτικόν λόγον ο ελληνοδιδάσκαλος κ. Αριστ. Παπασταματίου. Οι μαθηταί των Σχολείων συγκεντρωθέντες εις την Δημοτικήν Σχολήν μετά την Δοξολογίαν έψαλλαν διάφορα πατριωτικά άσματα. Με τον ύμνον του Μεγάλου Πρωθυπουργού μας κ. Βενιζέλου ο κόσμος όλος εξέσπασεν εις ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς. Η κοινωνία του Δήμου όλου με πολύ μεγάλην λύπην έμαθε την μετάθεσιν του αστυνόμου μας ενωμοτάρχου κ. Παπαδάκη την οποίαν δεν ημπορεί ακόμη να πιστεύση. Ο κ. Παπαδάκης είνε από τους ολίγους, τους ελαχίστους δυστυχώς, αστυνομικούς οι οποίοι και γνωρίζουν και εκτελούν τον προορισμόν των, και δια τούτο η άκρως φιλελεύθερος και φιλήσυχος κοινωνία του Δήμου μας με απόλυτον εμπιστοσύνην και εκτίμησην τον περιέβαλε. Ελπίζομεν ότι και ο διάδοχός του θα ακολουθήση τον ίδιο δρόμον. (Εύβοια, φυλ. 77, 6/4/1919) Αυλωνάρι Ιούλιος Η επιτροπή διατιμήσεως τροφίμων κατεδίκασε τους κρεωπώλας μας εις αργίαν ημάς δε όλους εις στέρησι παντελώς κρέατος. Η διαφορά της διατιμήσεως των κρεάτων εις την κοινότητά μας από την κοινότητα Κύμης είνε απίστευτος, και τέτοια ώστε να μη μπορούμε να ιδούμε κρέας. Το αρνί διατιμάται εδώ 20,80 και εις την Κύμη 27 δραχμάς, το τράγιο διατιμάται εδώ 13,80 και εις την Κύμη 18 δραχμάς. Σκεφθήται αν είνε δυνατόν λοιπόν να ευρεθή κρέας εδώ. Παραδόξως όμως μαθαίνομε ότι στο Αλιβέρι έγινε ίδια διατίμησις με της Κύμης. Δεν ξέρομε τον τρόπο που σκέπτεται η επιτροπή να κανονίζη τέτοιες τιμές, ούτε την δικαιολογία που εστηρίχθη να βγάλη τέτοια απόφασι. Το ενδιαφέρον της όμως για μας είνε πολύ σκληρό. Καλύτερα να μην εφρόντιζε. Γιατί τέτοια περίπου αναλογία έχει και στα διάφορα άλλα τρόφιμα. Μεγάλη δυστυχία στη γεωργία μας εφέτο. Τα σιτηρά μας αθλιέστατα. Ούτε το σπόρο πολλοί δεν επήραν. Τα όψιμα τα κατέστρεψε το χαλάζι πρώτα και η ακρίδα τώρα. Αμπέλια και συκιές επίσης. Τη μόνη μας ελπίδα έχομε στη λαδιά. Και φαίνεται ως την ώρα ότι είνε καλή. Ας ελπίζομε ως τέλος. (Εύβοια, φυλ. 245, 19/7/1924) Πράξις αριθ. 1/1944 Εν Αυλωναρίου και εν τω Κοινοτικών Καταστήματι σήμερον την 30ην Απριλίου 1944 έτους ημέραν Κυριακήν και ώρα 10 π.μ. συνελθόντες τις συνεδριάσιν το Κοινοτικόν συμβούλιον κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και εύρεθιν εν ολομελία παρόντων και των μελών Δημητρίου Παπαγεωργίου και Δημητρίου Κυριαζή προέβη εις την συζήτησιν επί του εξής αντικειμένου. «Περί αντικαταστάσεως του Γραμματέως της Κοινότητας» Ο Πρόεδρος προτείνει εις το συμβούλιον την αντικατάστασιν του Γραμματέως Σπυρίδωνος Ζ. Σταματίου επειδή ούτος υπέβαλεν παρέτησιν, και αντ’ αυτού διορισθεί ο Γεώργιος Κων. Κωνσταντίνου κάτοικος Αυλωναρίου όστις έχει τα υπό τον Νόμον ωριζόμενα προσόντα. Το συμβούλιον λαβών υπόψη του την ανωτέρω πρότασιν του Προέδρου και παρατηρήσαν ότι τυγχάνει ορθή. Αποφαίνεται ομοφώνως Εγκρίνει την αντικατάστασιν του Γραμματέως της Κοινότητος Σπυρίδωνος Σταματίου δια του Γεωργίου Κων/ντίνου με μηνιαίον μισθόν σύμφωνα με τον εγκεκριμένον προϋπολογισμόν της Κοινότητος τρεχούσης χρήσεως. Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται νομίμως. Το Κοινοτικόν συμβούλιον Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ιωάννης Ζερβός Κυριαζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΝ (Του ανταποκριτού μας) Την 22-1-59 εγένετο μεγάλη συκέντρωσις των κυριών και δεσποινίδων της κωμοπόλεως Αυλωναρίου εις τα δύο συνεχόμενας αιθούσας δυο Δημοτικού Σχολείου, όπου ο κ. Δημήτριος Οικονομίδης, προϊστάμενος εμπορικών υπηρεσιών Περιφερείας Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας και ο κ. Νικόλαος Νικολούτσος της περιοχής Αλιβερίου, ως και η δ/νίς Α. Μάρκου εκ Χαλκίδος ανέπτυξαν του λόγους δια των οποίων ο εξηλεκτρισμός της χώρας συντελεί εις την ανάπτυξιν του βιοτικού και εκπολιτιστικού εν γένει επιπέδου των κατοίκων. Παραλλήλως δε εγένετο και επίδειξις όλων των ηλεκτρικών συσκευών και εδόθησαν όλαι αι οδηγίαι περί του τρόπου χρήσεως αυτών. Με τα τας ομιλίας προσεφέρθη εις το κοινόν πιάτο με διάφορα δείγματα φαγητών τα οποία παρασκευάσθησαν επί τόπου δι’ ηλεκτρικής κουζίνας (και ήσαν νοστιμώτατα καθ’ ομολογίαν όλων). (Πνοή της Ελληνίδος, φυλ. 105, 14/2/1959) ΕΞ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Αυλωνάριον 8 Μαΐου Την παρελθούσαν Κυριακήν ετελέσθησαν οι γάμοι του συμπολίτου μας καφεπώλου κ. Παναγιώτου Χρ. Ποθητάκη μετά της Δεσποινίδος Σαλματάνας Νικολ. Τσαχλή. - Ο Ειρηνοδικών Γραμματεύς μετά του Αστυνομικού σταθμάρχου μας ενεργήσαντες τον γενικόν έρανον υπέρ του Ερυθρού Σταυρού συνέλεξαν ικανοποιητικόν χρηματικόν ποσόν. - Απέθανε προχθές η Αικατερίνη Γεωρ. Γεωργιάδου, πρότυπο συζύγου και μητρός βυθίσασα εις πένθος όλην την κοινότητά μας η οποία με ειλικρινή λύπην παρηκολούθησε την κηδείαν της. - Η εσοδεία των δημητριακών της περιφερείας μας μετά την από τας πλημμύρας καταστροφήν, απετελειώθη από την ξηρασίαν• το αυτό δυστυχώς παρατηρείται και δια την ελαιοπαραγωγήν. - Με την στράτευσιν του τηλεγραφητού μας το τηλεγραφείον μας μένει άνευ τακτικού υπαλλήλου το οποίον φέρει δυσκολίας εις τους εμπόρους ιδίως. (Εύβοια, φυλ. 165, 11/5/1922) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Αυλωνάριον, 1 Απριλίου Με εξαιρετικόν ενθουσιασμό και επισημότητα εορτάσαμεν εφέτος εδώ την Εθνικήν εορτήν. Τα σπίτια όλα με τα εορτάσιμα και η αγορά και τα κεντρικά μέρη σημαιοστολισμένα και με τας εικόνας του Εθνάρχου μας και των ηρώων παρουσίαζον μεγαλοπρέπειαν. Ο αστυνόμος μας και επιτροπή εμπόρων επρωτοστάτησαν εις τον εξαιρετικόν εορτασμόν. Εις την εκκλησίαν εξεφώνησε πατριωτικόν λόγον ο ελληνοδιδάσκαλος κ. Αριστ. Παπασταματίου. Οι μαθηταί των Σχολείων συγκεντρωθέντες εις την Δημοτικήν Σχολήν μετά την Δοξολογίαν έψαλλαν διάφορα πατριωτικά άσματα. Με τον ύμνον του Μεγάλου Πρωθυπουργού μας κ. Βενιζέλου ο κόσμος όλος εξέσπασεν εις ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς. Η κοινωνία του Δήμου όλου με πολύ μεγάλην λύπην έμαθε την μετάθεσιν του αστυνόμου μας ενωμοτάρχου κ. Παπαδάκη την οποίαν δεν ημπορεί ακόμη να πιστεύση. Ο κ. Παπαδάκης είνε από τους ολίγους, τους ελαχίστους δυστυχώς, αστυνομικούς οι οποίοι και γνωρίζουν και εκτελούν τον προορισμόν των, και δια τούτο η άκρως φιλελεύθερος και φιλήσυχος κοινωνία του Δήμου μας με απόλυτον εμπιστοσύνην και εκτίμησην τον περιέβαλε. Ελπίζομεν ότι και ο διάδοχός του θα ακολουθήση τον ίδιο δρόμον. (Εύβοια, φυλ. 77, 6/4/1919) Αυλωνάρι Ιούλιος Η επιτροπή διατιμήσεως τροφίμων κατεδίκασε τους κρεωπώλας μας εις αργίαν ημάς δε όλους εις στέρησι παντελώς κρέατος. Η διαφορά της διατιμήσεως των κρεάτων εις την κοινότητά μας από την κοινότητα Κύμης είνε απίστευτος, και τέτοια ώστε να μη μπορούμε να ιδούμε κρέας. Το αρνί διατιμάται εδώ 20,80 και εις την Κύμη 27 δραχμάς, το τράγιο διατιμάται εδώ 13,80 και εις την Κύμη 18 δραχμάς. Σκεφθήται αν είνε δυνατόν λοιπόν να ευρεθή κρέας εδώ. Παραδόξως όμως μαθαίνομε ότι στο Αλιβέρι έγινε ίδια διατίμησις με της Κύμης. Δεν ξέρομε τον τρόπο που σκέπτεται η επιτροπή να κανονίζη τέτοιες τιμές, ούτε την δικαιολογία που εστηρίχθη να βγάλη τέτοια απόφασι. Το ενδιαφέρον της όμως για μας είνε πολύ σκληρό. Καλύτερα να μην εφρόντιζε. Γιατί τέτοια περίπου αναλογία έχει και στα διάφορα άλλα τρόφιμα. Μεγάλη δυστυχία στη γεωργία μας εφέτο. Τα σιτηρά μας αθλιέστατα. Ούτε το σπόρο πολλοί δεν επήραν. Τα όψιμα τα κατέστρεψε το χαλάζι πρώτα και η ακρίδα τώρα. Αμπέλια και συκιές επίσης. Τη μόνη μας ελπίδα έχομε στη λαδιά. Και φαίνεται ως την ώρα ότι είνε καλή. Ας ελπίζομε ως τέλος. (Εύβοια, φυλ. 245, 19/7/1924) Πράξις αριθ. 1/1944 Εν Αυλωναρίου και εν τω Κοινοτικών Καταστήματι σήμερον την 30ην Απριλίου 1944 έτους ημέραν Κυριακήν και ώρα 10 π.μ. συνελθόντες τις συνεδριάσιν το Κοινοτικόν συμβούλιον κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και εύρεθιν εν ολομελία παρόντων και των μελών Δημητρίου Παπαγεωργίου και Δημητρίου Κυριαζή προέβη εις την συζήτησιν επί του εξής αντικειμένου. «Περί αντικαταστάσεως του Γραμματέως της Κοινότητας» Ο Πρόεδρος προτείνει εις το συμβούλιον την αντικατάστασιν του Γραμματέως Σπυρίδωνος Ζ. Σταματίου επειδή ούτος υπέβαλεν παρέτησιν, και αντ’ αυτού διορισθεί ο Γεώργιος Κων. Κωνσταντίνου κάτοικος Αυλωναρίου όστις έχει τα υπό τον Νόμον ωριζόμενα προσόντα. Το συμβούλιον λαβών υπόψη του την ανωτέρω πρότασιν του Προέδρου και παρατηρήσαν ότι τυγχάνει ορθή. Αποφαίνεται ομοφώνως Εγκρίνει την αντικατάστασιν του Γραμματέως της Κοινότητος Σπυρίδωνος Σταματίου δια του Γεωργίου Κων/ντίνου με μηνιαίον μισθόν σύμφωνα με τον εγκεκριμένον προϋπολογισμόν της Κοινότητος τρεχούσης χρήσεως. Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται νομίμως. Το Κοινοτικόν συμβούλιον Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ιωάννης Ζερβός Κυριαζής

 
< Προηγ.